Contactformulier

Contact Us
First
Last
Edit Template

WebsiteDiscount.nl

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Versie 12-01-2024

1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten aangegaan met Website Discount Services, gevestigd te Talingweg 46 I, 1121VM Landsmeer, ingeschreven onder KVK-nummer 78094909.

2. Dienstverlening
1. Website Discount Services levert webdesign diensten aan particulieren en bedrijven.
2. Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen [aantal] dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur.
2. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Website Discount Services heeft het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de betaling is ontvangen.
3. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

4. Intellectuele eigendom
1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Website Discount Services geleverde producten en diensten blijven bij Website Discount Services, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. De opdrachtgever mag de geleverde producten en diensten uitsluitend gebruiken binnen de overeengekomen doeleinden.

5. Aansprakelijkheid
1. Website Discount Services is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de opdrachtgever.
2. De aansprakelijkheid van Website Discount Services is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekering wordt gedekt.

6. Overmacht
1. In geval van overmacht is Website Discount Services niet gehouden tot nakoming van de overeenkomst. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: staking, ziekte, brand, natuurrampen, en andere onvoorziene omstandigheden.

7. Privacy
1. Website Discount Services verwerkt persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Zie onze privacyverklaring voor meer informatie.

8. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten met Website Discount Services is het Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Website Discount Services gevestigd is.

Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Website Discount Services behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen op onze website worden gepubliceerd.

Neem bij vragen of opmerkingen over onze algemene voorwaarden contact met ons op via info@websitediscount.nl of op het telefoonnummer 020 369 5456.

Website Discount Services

Jouw website goedkoop en
professioneel laten maken

KVK-nummer: 78094909

BTW-nummer: NL861262177B01

Contact

Talingweg 46 I, 1121VM Landsmeer

(+31) 85 301 6034 / 62730 5554

(+31) 62730 5554

© 2024. Website Discount Services, websitediscount.nl. Alle rechten voorbehouden

0
    Jouw bestelling
    Geen website pakket geselecteerd